Đảng ủy

Ngày 27/09/2013 11:15:17

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
1.Bí thư:
Ngân Thị Chiên
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư thường trực:
Hà Văn Thức
Điện thoại:
Thư điện tử:
1.Văn phòng Đảng ủy
1.Văn phòng:
Hoàng Văn Hùng
Điện thoại:
Thư điện tử:

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
1.Bí thư:
Ngân Thị Chiên
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Bí thư thường trực:
Hà Văn Thức
Điện thoại:
Thư điện tử:
1.Văn phòng Đảng ủy
1.Văn phòng:
Hoàng Văn Hùng
Điện thoại:
Thư điện tử: