THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:
Ngân Thị Chiên (Bí Thư Đảng ủy)
Điện thoại:
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch:
Hà Thị Hiền
Điện thoại:
Thư điện tử:
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:
Ngân Thị Chiên (Bí Thư Đảng ủy)
Điện thoại:
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch:
Hà Thị Hiền
Điện thoại:
Thư điện tử: