MẶT TRẬN TỔ QUỐC & CÁC ĐOÀN THỂ

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lương Quốc Tình
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Nguyễn Ngọc Thắng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Lò Thị Thanh
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Lò Thị Dung
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Lương Văn Đông
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Nguyễn Duy Trường
Điện thoại:
Thư điện tử:
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Lương Quốc Tình
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Nguyễn Ngọc Thắng
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Lò Thị Thanh
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Lò Thị Dung
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Lương Văn Đông
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Nguyễn Duy Trường
Điện thoại:
Thư điện tử: