Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến tháng 6/2013.

Ngày 30/09/2013 14:36:08

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đã đạt những đạt kết quả tích cực.