Đảng ủy

Ngày 27/09/2013 11:15:17

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
 
 
1.Bí thư:
Dương Minh Chính
 
Điện thoại: 0915041032
 
 
Thư điện tử: 
 
 
 
 
 
2.Phó Bí thư thường trực:
Ngân Thị Chiên
 
Điện thoại: 0915598260
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
 
1.Văn phòng Đảng ủy
 
 
1.Văn phòng:
Hoàng Văn Hùng
 
Điện thoại:0911250759
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
 
 
1.Bí thư:
Dương Minh Chính
 
Điện thoại: 0915041032
 
 
Thư điện tử: 
 
 
 
 
 
2.Phó Bí thư thường trực:
Ngân Thị Chiên
 
Điện thoại: 0915598260
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
 
1.Văn phòng Đảng ủy
 
 
1.Văn phòng:
Hoàng Văn Hùng
 
Điện thoại:0911250759
 
 
Thư điện tử: