THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:
Ngân Thị Chiên    (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy)
Điện thoại: 0915598260
                       
Thư điện tử:
      
 
 
2. Phó Chủ tịch:
Lương Thanh Chiến
Điện thoại:
 0915800062
Thư điện tử:
      
 
 
 
 
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:
Ngân Thị Chiên    (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy)
Điện thoại: 0915598260
                       
Thư điện tử:
      
 
 
2. Phó Chủ tịch:
Lương Thanh Chiến
Điện thoại:
 0915800062
Thư điện tử: