Ủy ban MTTQ xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
 
1.Mặt Trận Tổ Quốc
 
 
1.Chủ tịch:
 Lương Quốc Tình
 
Điện thoại:
 02378963662
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Chủ tịch:
Nguyễn Ngọc Thắng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
2.Hội Phụ Nữ
 
 
 
 
Chủ tịch:
Hà Thị Hiền
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
3.Đoàn Thanh Niên
 
 
 
 
Bí thư:
Nguyễn Hữu Hoà
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
4.Hội Nông Dân
 
 
 
 
Chủ tịch:
Lò Văn Thành
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
5.Hội Cựu Chiến Binh
 
 
 
 
Chủ tịch:
Nguyễn Duy Trường
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
 
1.Mặt Trận Tổ Quốc
 
 
1.Chủ tịch:
 Lương Quốc Tình
 
Điện thoại:
 02378963662
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Chủ tịch:
Nguyễn Ngọc Thắng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
2.Hội Phụ Nữ
 
 
 
 
Chủ tịch:
Hà Thị Hiền
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
3.Đoàn Thanh Niên
 
 
 
 
Bí thư:
Nguyễn Hữu Hoà
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
4.Hội Nông Dân
 
 
 
 
Chủ tịch:
Lò Văn Thành
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
5.Hội Cựu Chiến Binh
 
 
 
 
Chủ tịch:
Nguyễn Duy Trường
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử: